T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN TEMEL FELSEFESİ VE ÖZEL AMAÇLARI (8. SINIF)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Türk milletinin bağımsızlık ve kalkınma mücadelesini, bu mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılapları ve bu inkılapların ışığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Derste, bilimsel ve akılcı düşünmeyi, eleştirel bakış açısını ve Atatürkçü düşünceyi benimsemeyi teşvik eden bir öğretim anlayışı benimsenmektedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN TEMEL FELSEFESİ VE ÖZEL AMAÇLARI

Bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli ve hızlı bir dönüşüm gösterdiği teknoloji çağında, zamana uyum sağlamak açısından genç nesillerin bilim ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilecek ve daha ileri seviyelere taşıyabilecek birikime sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri önemlidir. Çağdaş eğitim anlayışı bu nedenle bilginin yanı sıra becerileri, millî ve manevi değerleri içselleştiren, toplumsal olayları farklı yönleriyle ele alabilen, problem çözebilen, kendine güvenen, güçlü iletişime sahip, etkin ve üretken bireyler yetiştirmeye odaklanır.

Geleceğimizin mimarı çocuklarımızı bu çağdaş eğitim anlayışına göre yetiştirmek Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) üzerinde hassasiyetle durduğu görevlerden biridir. Bu bağlamda farklı disiplinler (fen, matematik, sosyal bilimler), kavramsal beceriler (temel, bütünleşik, üst düzey düşünme), alan becerileri (zamanı algılama ve kronolojik düşünme, kanıta dayalı sorgulama ve araştırma, tarihsel empati, değişim ve sürekliliği anlama vb.), sosyal-duygusal öğrenme becerileri (benlik, sosyal yaşam, ortak/birleşik), okuryazarlık becerileri (bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik, sanat), eğilimler (benlik, sosyal, entelektüel) ve değerlerin (adalet, vatanseverlik, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, özgürlük, sorumluluk vb.) öğrencilere kazandırılması Bakanlığın öncelikleri arasındadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilme sürecinde öncelikle ihtiyaç analizleri ve literatür taraması gerçekleştirilmiştir. 2005 ve 2018 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programına ilişkin akademik yayınlar incelenmiş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretim Programlarının Değerlendirme Raporu”, “21. Yüzyıl Becerileri ve Değerlere Yönelik Araştırma Raporu”, “Öğretmenlerin Ders Kitabı Kullanımı ile İlgili Araştırma Raporu”, “Ders Kitaplarında Okunabilirlik” ve “Ders Kitaplarını Değerlendirme Raporu (Öğretmen Görüşleri)” adlı çalışmalarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tespitler analiz edilmiştir. Sahadaki sosyal bilgiler öğretmenleri ile ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin mevcut öğretim programı ve ders kitaplarına yönelik görüşleri alınmış, farklı ülkelerden beceri temelli öğretim programları incelenmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nın çatısı oluşturulurken “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” beceriler çerçevesinde yer alan sosyal bilimler alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, eğilimler, değerler ve okuryazarlık becerilerinden faydalanılmıştır. Öğretim programında sahadaki uygulayıcıların çoğunlukla şikâyet ettiği yoğunluğu giderebilmek amacıyla sadeleştirmeye gidilmiş, siyasi ve askerî tarihle beraber sosyal tarih içeriklerine de yer verilmiştir. Bu kapsamda tarihin birey, toplum ve devlet ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Ortaokul seviyesindeki tarih dersleri, öğrencilerin tarih bilincini ve tarih okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir çerçeve içerisinde planlanmış olup ilgi çekici, anlaşılır ve günlük hayatla bağlantılı hâle getirilmiştir. Bu sayede öğrencilerin sınıf içinde edindikleri bilgi, beceri ve kavramları günlük yaşamlarında etkili bir şekilde kullanabilmelerinin önü açılmıştır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı geliştirme sürecinde Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar), İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ile Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) ve Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait mevcut ve taslak öğretim programları temel alınmıştır. Bu bağlamda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı öğrenme çıktısının ve içerik çerçevesinin oluşturulmasında ilkokul ve ortaokuldaki ders içeriklerinin yanı sıra öğrencilerin özellikleri ile hazırbulunuşluk düzeyleri de dikkate alınmıştır. Dolayısıyla öğrencilere daha bağlamsal ve uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunularak gerek sınıflar gerekse konular arasındaki bağlantıları kurma becerilerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı sosyal bilimlerin bakış açısı ve disiplinler arası bir anlayış ile hazırlanmıştır. Geçtiğimiz yüzyılda tarih disiplininin kapsamı; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte, hayatın hemen her alanındaki insan faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Yeni tarih anlayışı; siyasi ve askerî tarihin yanı sıra kültürel, entelektüel, sosyal ve felsefi açılardan da geçmişi incelemeye başlamıştır. Bu yeni yaklaşım T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’na da yansıtılmıştır. Programın içeriği; coğrafya, ekonomi, felsefe, hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi disiplinlerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Öğretim programında değişim ve süreklilik bağlamında neden-sonuç ilişkilerinin kurulabilmesi hedeflenerek, tarihî olayların kronolojik arka planının daha belirgin bir şekilde sunulmasına özel bir önem atfedilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nda cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve Türk İnkılabı ve Atatürkçülük konularının işlenmesinde değişikliğe gidilmiştir. Atatürk’ün çocukluğundan vefatına kadar geçen süreç bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmış, aynı bakış açısı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk inkılapları konularına da yansıtılarak Türk modernleşmesindeki değişim ve sürekliliği vurgulayan bir çerçeve benimsenmiştir. Öğretim programı geliştirme sürecinde dikkate alınan unsurlardan biri de bilimsel ve teknolojik gelişmeler olmuştur.

Bu bağlamda programda “dijital tarih” uygulamalarına yönelik içeriklere yer verilmiş, öğretme- öğrenme uygulamalarında ve öğrencilerin okul dışı etkinliklerinde çevrim içi ortam ve uygulamaların kullanımı önemsenmiştir. Özellikle tarih eğitimine yönelik güncel araştırmalarda ortaya konulan pedagojik bilgi birikimi, öğrenme yaşantıları ve ölçme değerlendirmenin şekillendirilmesinde dikkate alınmıştır. Bununla birlikte bütüncül eğitim modeli çerçevesinde bireysel ve toplumsal gelişim için genç kuşakların edinmesi gereken değerlere de yer verilmiştir.

T.C. inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’nın temel amacı; Türk milletinin zor zamanlarda gösterdiği birlik ve dayanışmayı, Türk inkılabı’nın ruhunu ve hedeflerini idrak eden, Türk milletinin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerlere sahip etkin bireyler yetiştirmektir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Temel ilkeleri” esas alınarak hazırlanan T.C. inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin:

1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının dönüm noktalarını anlayıp kişiliğini tanıyarak onu kendilerine rol model almaları,

2. Millî Mücadele Dönemi’nin Türk milleti için anlam ve önemini açıklamaları,

3. Atatürk ilke ve inkılaplarının, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini oluşturduğunu ifade etmeleri,

4. Türk inkılabının millî ve evrensel özelliklerine ilişkin çıkarım yapmaları,

5. Türk modernleşmesinin Atatürk inkılaplarının oluşumuna ve kültürel mirasın devamlılığına etkisine dair kanıtlar göstermeleri,

6. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaları,

7. Tarihin sadece siyasi ve askerî değil sosyal, ekonomi ve kültür alanlarını da kapsadığını belirlemeleri,

8. Geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında tarih bilinci kazanmaları,

9. Millî kimliğin oluşum sürecini çözümlemeleri,

10. Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri davranışlarına yansıtmaları,

11. Türk milletinin ve insanlığın bir mensubu olduğu bilincini taşıyarak Türkiye’yi ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri,

12. Ders dışında da tarih öğrenmeye istekli olmaları,

13. Tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanmaları amaçlanmaktadır.
Burada ifade edilen özel amaçların her birinin öğrenme çıktısında karşılığı yer almaktadır. Öğrenme etkinliklerinin planlanmasında ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında özel amaçlar ve öğrenme çıktısı bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr