ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMA İÇERİKLERİ

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan temaların öne çıkan özellikleri, içerikleri ve öğrenme çıktılarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. “Sayılar ve Nicelikler”, “İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler” Temaları
Öğrencilerin “Sayılar ve Nicelikler” ile “İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler” temaları öğrencilerin sayılarla ilgili kavram ve işlemlerde kazandıkları becerileri cebir ve fonksiyon kavramlarına genişletmelerine olanak sağlayacak şekilde birlikte ilerletilmiştir. Bu temalarda ilgili kavram ve işlemler, ilkokulda 4. sınıftaki kavramlar üzerine inşa edilerek doğal sayılardan gerçek sayılara, işlem özelliklerinden cebirsel ifadelerle işlemlere ve örüntülerden fonksiyonlara doğru bütüncül şekilde genişletilerek ilgili içeriklerde öğrencilerin matematik alan becerilerinden problem çözme, matematiksel temsil ve matematiksel muhakeme becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınmıştır. Bu süreçte ayrıca kavramsal becerilerle ilgili olarak genelleme, çözümleme, yorumlama, çıkarım yapma, yapılandırma, değerlendirme, yansıtma ve tümevarımsal akıl yürütme becerilerindeki gelişime de odaklanılmıştır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

5. sınıf düzeyinde “Sayılar ve Nicelikler” teması doğal sayılar ve işlemler, çarpanlar ve katlar ile kesirler ele alınmakta ve bu içeriklerde öğrencilerin problem çözme ve matematiksel temsil becerilerindeki gelişimleri ön planda tutulmaktadır.

5. sınıf düzeyi 6 basamaklı sayıları okuma ve yazmanın çok basamaklı sayılara genellenmesi ile başlamakta, ardından doğal sayılar ve işlemlerle ilgili içeriklerde problem çözme becerisinin gelişimi ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak temada, çarpan ve kat ilişkilerine yönelik muhakeme yapmaya, bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapmaya, bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanları çözümlemeye ve ortak kat ile ortak böleni yorumlamaya yer verilmektedir. Kesirler ve kesirlerin farklı gösterimleri olan ondalık ve yüzde kavramlarının birlikte incelendiği bu temada, matematiksel temsil becerisinin gelişimi ön plana çıkmaktadır. “Sayılar ve Nicelikler” teması altında programa yeni eklenen algoritmaya da yer verilmekte ve algoritma dili kullanılarak ifade edilen temel aritmetik işlemler içeren durumlarda öğrencilerin algoritma kavramlarını ve dilini yorumlamaları hedeflenmektedir. Bu sınıf düzeyinde ayrıca “İşlemlerle Cebirsel Düşünme” teması altında eşitliğin korunumu, işlem özellikleri, işlem önceliği, sayı ve şekil örüntüleri yer almaktadır. 5. sınıfta yer alan eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine ilişkin muhakeme yapma becerisinin ele alınması ile sonraki sınıf düzeylerinde cebirsel ifadeler, denklem ve eşitsizlikle ilgili kavram ve işlemlerin temelinin oluşturulması beklenmektedir. Bu temada ayrıca sayı ve sayı temsiline dönüşen şekil örüntülerinin kuralına yönelik muhakeme yapma becerisine yer verilmektedir. Böylece birbirine bağlı değişen niceliklere ilişkin muhakeme yapma becerisinin gelişimiyle fonksiyonla ilgili kavramların ön bilgisinin oluşumu hedeflenmiştir. Bu temada ayrıca ele alınan kavramlarla matematiksel muhakeme becerisinin gelişiminin yanında matematiksel temsil becerisinin de kullanılması söz konusudur.

6. sınıf düzeyinde “Sayılar ve Nicelikler” temasında “kesirlerle işlemler” yer almaktadır. Program boyunca sayılarla işlemler tutarlı olarak problem çözme becerisi ile birlikte verilmekte ve bu tema altında da kesirlerle işlemlerin bu beceriyle gelişimi beklenmektedir. Ayrıca bu temada ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlama, kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütme kullanarak standart uzunluk ölçme birimlerini değerlendirme ile kesir, ondalık ve yüzdeyle ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilmeye de yer verilmektedir. “İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler” temasında ise cebirsel ifadeler ve algoritma yer almaktadır. Önceki sınıf seviyesinde işlem özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunan öğrencilerin bu sınıf seviyesinde bu çıkarımlarına bağlı cebirsel ifadelerle ilgili de muhakeme yapmaları ve örüntüleri yorumlamaları beklenmektedir. Bu tema altında ayrıca bir önceki sınıfta ele alınan algoritma kavramlarına ve diline ilişkin yorumlama becerisinin gelişimine cebirsel ifadeler eklenerek devam edilmektedir.

7. sınıf düzeyinde “Sayılar ve Nicelikler” teması altında “Rasyonel Sayılar ve İşlemler” ile “Oran Orantı” yer almaktadır. Bu sınıf seviyesinde karşılaşılan durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlama, gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtma, rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma ilişkilerini yorumlama becerileri ele alınmaktadır. Ayrıca gerçek yaşam durumları üzerinden iki nicelik arasındaki oran ilişkisine yönelik muhakeme yapma ile orantılı durumları yorumlama, gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantılı durumlara ilişkin problem çözme becerilerinin gelişimine de odaklanılmaktadır. Son olarak bu temada önceki sınıf seviyelerine benzer yaklaşımla birbiriyle ilişkili kavramların birlikte ele alınması söz konusudur. Bu bağlamda tamsayılar ile rasyonel sayılara birbiriyle ilişkili şekilde problem çözme becerisi ile birlikte yer verilmektedir. 7. sınıfta ayrıca “İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler’ temasında cebirsel ifadelerle işlemler, denklem ve eşitsizlikler, ispat yapma ve algoritma yer almaktadır. Cebirsel ifadelerle işlemlerin yorumlanmasında tam sayılarla işlem özelliklerine ilişkin çıkarımlardan yararlanılması söz konusudur. Ayrıca denklemler ve eşitsizliklerin öğretiminde problem çözme becerisi ön plana alınmakta ve bu beceriyle ilişkili olarak matematiksel temsil becerisi ile matematiksel muhakeme becerisi de işe koşulmaktadır. Bu temada matematiksel muhakeme becerisinde son süreç becerisi olan matematiksel ispat yapma becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Matematiksel ispat yapma becerisinin gelişiminde önceki sınıflarda sayılar ve özelliklerine ilişkin yapılan çıkarımlardan edinilen deneyimler geliştirilmekte ve sayıların özellikleri ispat yapma becerisinin gelişiminde araç olarak kullanılmaktadır. Son olarak bu tema algoritmanın yapılandırılmasını içermektedir. Ortaokulda 5 ve 6. sınıfta algoritma kavramlarını ve dilini yorumlayan öğrencilerin bu tema altında cebirsel ifadelerle işlemleri araç olarak kullanarak algoritmaları yapılandırmaları amaçlanmaktadır.

8. sınıf düzeyinde “Sayılar ve Nicelikler” temasının odağında gerçek sayılara dair anlayışın oluşumunda matematiksel muhakeme becerisi yer almaktadır. Bu sınıf düzeyinde üslü ifadelere, özelliklerine ve üslü ifadelerle yapılan işlemlere ilişkin çıkarım yapma, karşılaştığı problem durumlarında kareköklü ifadeler ile ilgili muhakeme yapma, sayıların ondalık gösterimlerinden yararlanarak rasyonel ya da irrasyonelliğini değerlendirme, gerçek sayıları ve aralıklarını sayı doğrusunda yorumlama becerilerine yer verilmektedir. Kareköklü ifadeler özellikle gerçek sayıları anlamlandırmak ve ortaöğretim programının odağındaki konulardan biri olan gerçek sayılarla tanımlı fonksiyonlara alt yapı oluşturmak amacıyla kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. “Cebirsel Düşünme ve Değişimler” teması kapsamında ele alınan doğrusal fonksiyonlar ile ilgili kavramların gelişiminde ise çözümleme, matematiksel temsil becerisi ile matematiksel muhakeme becerisinin kullanılması söz konusudur. Dik koordinat sistemi doğrusal ilişkilerin doğrusal fonksiyonlarla temsil edilmesi, iki doğrusal fonksiyonun grafiklerinin konumları bu beceriler ile birlikte kullanılmaktadır. Önceki sınıflarda değişimin incelenmesi yaklaşımıyla ilerleyen cebir kavramları ve işlemleri bu sınıfta fonksiyon kavramının temsil edilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca doğrusal fonksiyon problemleri ile ilişkili olarak bu temada algoritmaların yapılandırılması söz konusudur.

2. “Geometrik Şekiller”, “Geometrik Nicelikler”, “Dönüşüm” Temaları
Öğrencilerin geometrik kavramları ve ilişkileri beceri gelişimi odaklı bir yaklaşımla ilişkili bir yapıda öğrenmeleri ön plandadır. Öğrencilerin “Geometrik Şekiller”, “Geometrik Nicelikler” ve “Dönüşüm” temaları kapsamındaki öğrenme süreçlerinde matematiksel muhakeme, matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma ve problem çözme becerilerini gerçekleştirme ön plana alınmaktadır. Ayrıca çözümleme, yorumlama, değerlendirme, yansıtma, sınıflandırma, çıkarım yapma, analojik akıl yürütme ve tümevarımsal akıl yürütme becerilerinin gelişimlerine odaklanılmaktadır. “Geometrik Şekiller” ve “Dönüşüm” temaları kapsamında kullanılan matematiksel araç ve teknolojilerde, öğrencilerin -uzunluk ve açı ölçme araçlarını kullanmadan- yalnızca pergel ve ölçüsüz cetvel (çizgeç) veya matematik yazılımında çember ve doğru araçları yardımıyla geometrik şekillerde eş doğru parçaları, eş açılar, diklik gibi özellikleri meydana getirme süreçleri, özel olarak “inşa etmek” adıyla ele alınmaktadır. İnşa etme süreçleri, temel geometrik şekillerden çemberin özellikleri temel alınarak yürütülen çizim adımları ile diğer geometrik şekillerin özelliklerinin nasıl meydana getirebileceği üzerine akıl yürütmeyi içermektedir.

5. sınıf düzeyinde “Geometrik Şekiller” teması kapsamında; temel çizimler ve açı ölçme, çokgenler ve çember konuları ele alınmaktadır. Temel çizimler ve açı ölçme içeriğinde, temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanmaya, ölçülen açıları dik açıyı referans alarak sınıflandırmaya odaklanılmaktadır. Ayrıca doğruların birbirine göre durumlarını göz önüne alarak oluşan çokgenlerin yorumlanması hedeflenmektedir. Çokgenler ve çember içeriğinde çokgenlerin özelliklerinin belirlenmesi ve üçgen inşaları üzerinde muhakeme yapılması beklenmektedir. “Geometrik Nicelikler^’ temasında ise çevre ve alan konuları ele alınmaktadır. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde kenar uzunluklarını yorumlama ve birim karelerden yola çıkarak bir şeklin alanının ölçümünü değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kenar uzunlukları doğal sayılar olan dikdörtgenin alanı verildiğinde çevre uzunluğunu; çevre uzunluğu verildiğinde alanını yorumlama becerisi kullanılmakta, bunun yanı sıra dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözme becerisinin gelişimine de yer verilmektedir.
6. sınıf düzeyinde “Geometrik Şekiller” teması kapsamında düzlemde iki paralel doğru ve bir kesen ile oluşan açıları sınıflandırma, matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak iki paralel doğru ve iki kesenin oluşturacağı şekillere dair çıkarım yapma yer almaktadır. Ayrıca birbirlerini ortalayan doğru parçası çiftlerini köşegen kabul eden dörtgenlere yönelik çıkarım yapma; üçgen, yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin açıları ile ilgili problem çözme becerilerine yer verilmektedir. “Geometrik Nicelikler” teması kapsamında ilkokulda ele alınan uzunluk ölçme birimleri genişletilerek uzunluk ölçme birimleri ve alan ölçme birimleri arasındaki ilişkilere dair analojik akıl yürütme, dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtma, geometrik şekillerin alanları ile modellenen gerçek yaşam durumlarına yönelik problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca çemberin ve çapın uzunlukları arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapma, çap veya yarıçap uzunluğu verilen bir çemberin uzunluğu ile ilgili problem çözme, çemberde merkez açılar ve gördükleri yay uzunlukları arasındaki ilişkiye dair tümevarımsal akıl yürütme becerilerine de yer verilmektedir.

7. sınıf düzeyinde “Dönüşüm” teması kapsamında şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin oluşturulmasına dair çıkarım yapma ve yansıma dönüşümündeki deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşasına yansıtma becerilerine yer verilmektedir. Ayrıca “Geometrik Şekiller” teması kapsamında matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak üçgende kenarortay ve açıortayı çözümleme ve üçgende kenarortay inşasını yansıtma becerilerine odaklanılmaktadır. “Geometrik Nicelikler” teması kapsamında ise geometrik cisimler ve görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleme, dikdörtgenler prizmasının açınımını matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak yorumlama becerilerine yer verilmektedir. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını ve hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirme, gerçek yaşam durumlarında dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problem çözme becerilerinin kullanılması hedeflenmektedir. Dikdörtgen ve paralelkenarın alanına ve çemberin uzunluğuna ilişkin deneyimlerini dairenin alanına yansıtma, çemberde merkez açı ile gördüğü yay uzunluğu arasındaki ilişkiden yola çıkarak daire ve daire diliminin alanına yönelik analojik akıl yürütme becerileri kullanılmaktadır. Ayrıca yamuk ve eşkenar dörtgenin alan bağıntılarına dair çıkarım yapma ve gerçek yaşam durumlarında daire ve özel dörtgenlerle modellenen şekillerin alanlarına ilişkin problem çözme becerilerine yer verilmektedir.

8. sınıf düzeyinde “Geometrik Şekiller” teması kapsamında matematiksel araç ve teknoloji kullanımı ön plana alınarak üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi yorumlama, üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiye ve bir üçgene eş üçgen ve benzer üçgenler oluşturma yollarına dair çıkarım yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kenar uzunlukları a2 + b2 = c2 eşitliğini sağlayan üçgenlerin dik üçgen olduğunu yorumlama; açı kenar bağıntısı, üçgen eşitsizliği ve Pisagor bağıntısını içeren problemleri çözme becerilerine odaklanılmaktadır. “Geometrik Nicelikler” teması kapsamında ise dik dairesel silindirin yüzey açınımını ve yüzey alanını yorumlama becerisinin yanı sıra dairenin, daire diliminin, paralelkenarın ve dikdörtgenin alanları arasındaki ilişkiden hareketle dik dairesel silindirin hacim bağıntısına yönelik analojik akıl yürütme becerisine yer verilmektedir. “Dönüşüm” teması bağlamında geometrik bir şeklin yansıma veya öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüne ilişkin çözümleme, dik koordinat sisteminde dönüşüm altındaki görüntülere yönelik çıkarım yapma ve dönüşümleri içeren problemleri çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

3. “İstatistiksel Araştırma Süreci”, “Veriden Olasılığa” Temaları
Ortaokul matematik öğretim programının tüm seviyelerinde istatistiksel araştırma süreci adımlarına bütüncül bir yapıda yaklaşılmaktadır. Bu nedenle tüm sınıf seviyelerinde istatistiksel araştırma sürecinin adımlarının tamamına yer verilmektedir. “İstatistiksel Araştırma Süreci” teması gerçek yaşamda karşılaşılan ihtiyaçlar için bilimsel bir araştırma sürecinde elde edilen veriye dayalı karar verme becerisinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İstatistiksel araştırma sürecinin odak noktası verinin görselleştirilmesi değil, veriye dayalı karar verme becerisi, istatistiksel araştırma sürecinin odak noktasıdır; görselleştirme ise sadece bir araçtır. İstatistiksel araştırma sürecinde veri özetleme araçlarının hesaplanması yerine gerekçeleriyle seçilmesi ve veri dağılımına etkisi ön planda tutulmuştur. Dağılım, değişebilirlik ve merkez kavramları ile birlikte ele alınmaktadır. İstatistiksel araştırma sürecine başkaları tarafından elde edilen verinin incelenmesi de bir yenilik olarak dahil edilmiştir. Bu verilerin görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlerine yönelik hata, yanlılık ve manipülasyon olup olmadığı etik değerler çerçevesinde İncelenmektedir. İstatistiksel araştırma sürecinde elde edilen verinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), verinin gizliliği, mahremiyet gibi boyutlar göz önüne alınarak toplanması, kaydedilmesi ve paylaşılması, değerler ve sosyal duygusal beceriler çerçevesinde ele alınmaktadır.

“Veriden Olasılığa” temasında olayların olasılığı sırasıyla öznel olasılık, deneysel olasılık ve teorik olasılık odağında ele alınmakta ve 8. sınıf düzeyinde bu üç yaklaşıma bağlı olarak gerçek yaşamda karşılaşılabilecek durumlarda farklı olasılık yaklaşımlarını kullanılarak karar verme hedeflenmektedir. Öznel olasılık ve deneysel olasılık ilişkisi ile tahminlerine bağlı olarak veri toplama ve tahminlerini test etme ve yeniden tahmin etme istenmektedir. Deneysel olasılık ve teorik olasılık ilişkisine odaklanılarak deney simülasyonları gerçekleştirilmekte ve teorik olasılık değerine yaklaştığı üzerine öğrenciden yorum yapması beklenmektedir. İlkokul seviyesinde sezgisel düzeyde değinilen olasılık, ortaokul düzeyinde formal olarak ele alınmaktadır.

5. sınıf düzeyinde “İstatistiksel Araştırma Süreci” temasında kategorik veri dağılımlarına odaklanılmaktadır. Veri görselleştirme ve özetleme için ilk olarak sıklık tablosu oluşturulmaktadır. Nokta grafiğinden sütun grafiğine geçilmekte, parça-bütün ilişkisine yönelik daire grafiği ele alınmaktadır. Kategorik veri dağılımlarında dağılımın şekli kavramları ele alınmaktadır. İstatistiksel araştırma sürecinde ikinci bir boyut olarak başkaları tarafından hazırlanmış kategorik veri setleri ve araştırma süreçleri üzerine hatalı/yanlı görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlere yönelik tartışmalara yer verilmektedir. “Veriden Olasılığa” temasında ise öznel olasılığa odaklanılarak olayların olasılığı üzerine tahmin yapma ve bu tahminlerin gerekçelendirilmeleri beklenmektedir. Bir olayın olasılığının 0, 1 veya bu iki değer arasında olduğunu yorumlama ve olayları az ya da çok olasılıklı olarak yapılandırma hedeflenmektedir.

6. sınıf düzeyinde “İstatistiksel Araştırma Süreci” temasında veri çeşidine nicel (kesikli) veri dağılımları, veri görselleştirme araçlarına ise kök-yaprak gösterimi eklenmiştir. Veri özetleme araçları için merkezi eğilim ölçüleri olan aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer ele alınmaktadır. Nicel (kesikli) veri dağılımlarında değişebilirlik, dağılımın şekli ve merkez kavramlarına odaklanılmaktadır. İstatistiksel araştırma sürecinde ikinci bir boyut olarak başkaları tarafından hazırlanmış nicel (kesikli) veri setleri ve araştırma süreçleri üzerine hatalı/yanlı görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlere yönelik tartışmalara yer verilmektedir. “Veriden Olasılığa” temasında öznel olasılık ve deneysel olasılık arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bir olayın olasılığını tahmin etme ve deney yoluyla toplanan veriyi kullanarak tahminlerin test edilmesi beklenmektedir.

7. sınıf düzeyinde “İstatistiksel Araştırma Süreci” temasında veri çeşidine nicel (sürekli) veri dağılımları, veri görselleştirme araçlarına ise çizgi grafiği eklenmiştir. Veri özetleme araçları için merkezi eğilim ölçülerine ek olarak yayılım ölçüleri olan açıklık ve ortalama mutlak sapma ele alınmaktadır. Nicel (sürekli) veri dağılımlarında değişebilirlik, dağılımın şekli ve merkez kavramlarına odaklanılmaktadır. İstatistiksel araştırma sürecinde ikinci bir boyut olarak başkaları tarafından hazırlanmış nicel (sürekli) veri setleri ve araştırma süreçleri üzerine hatalı/yanlı görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlere yönelik tartışmalara yer verilmektedir. “Veriden Olasılığa” temasında teorik olasılık ele alınmaktadır. Aynı deneye ait olayların eşit olasılıklı olma durumlarını değerlendirmeye, bir olayın ve tümleyeninin olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütmeye ve olayları ayrık ve ayrık olmayan olaylar şeklinde sınıflandırmaya odaklanılmaktadır. Bir olayın olası tüm çıktılarına (örnek uzay) ve bir olayın olasılığının teorik olarak hesaplanmasına yer verilmektedir.

8. sınıf düzeyinde ele alınan istatistiksel araştırma süreci adımları ve araçlarının kullanılabileceği toplumsal durumlara yönelik bilimsel araştırma süreçleri gerçekleştirilmesi ve bu araştırmaların paylaşılması hedeflenmektedir. 8. sınıfta kullanılan veri analizi araçları 9. sınıfta kullanılacak araçlara temel oluşturmaktadır. “İstatistiksel Araştırma Süreci” temasında veri çeşitlerine yönelik dağılımlar birlikte ele alınmaktadır. Veri görselleştirme ve/veya özetleme araçlarından uygun olanın seçilmesi ve gerekçelendirilmesi üzerinde durulmaktadır. Veri dağılımlarında değişebilirlik, dağılımın şekli ve merkez kavramlarına odaklanılmaktadır. İstatistiksel araştırma sürecinde ikinci bir boyut olarak başkaları tarafından hazırlanmış kategorik ve nicel (kesikli-sürekli) veri setleri ve araştırma süreçleri üzerine hatalı/yanlı görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminlere yönelik tartışmalara yer verilmektedir. Ayrıca, kişisel verilerin korunması, verinin gizliliği ve mahremiyet gibi istatistiksel araştırma sürecinin farklı boyutları ele alınmaktadır. “Veriden Olasılığa” temasında ise simülasyon kullanılarak elde edilen çok sayıda çıktı üzerinden deneysel olasılık ve teorik olasılık değerleri arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Gerçek yaşamda karşılaşılan herhangi bir olayın olasılığına ilişkin farklı olasılık yaklaşımları (öznel/ deneysel/teorik) kullanılarak karar vermeleri beklenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr