Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf 5. Ünite: Yaşayan Dünya Dinleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması kültürdür. Ünitede yaşayan dünya dinleri ele alınmaktadır. Öğrencilerin; Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında bilgi toplamaları, edindiği bilgilerden hareketle dünyada farklı dinleri bir olgu olarak kabul etmeleri ve her dinin kendine has özellikleri olduğunu fark etmeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

7.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

5. ÜNİTE: YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.7.5.1
Öğrencilere “Yaşayan dünya dinleri hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu sorulur. Verilen cevaplardan hareketle bir kavram haritası oluşturulur. Her din hakkında öğrencilerin neler bildiği ve ne düşündüklerine dair tartışma ortamı hazırlanarak öğrencilerin kendilerini özgür bir şekilde (D11.2) ifade etmeleri sağlanır. Böylece öğrencilerin dünya üzerinde farklı dinlerin varlığını bir olgu olarak kabul etmesi ve sosyal farkındalığının gelişmesi (SDB2.3) hedeflenir. Bu bilgilerden yola çıkılarak öğrencilerin bu dinlerin mensuplarını anlayabilmesi, onlara saygı duyabilmesi (D14.3) ve toplum kurallarıyla ilgili bir anlayış geliştirmesi sağlanır (D11.2). Öğrencilerin bu dinlerin kültürel unsurlarını fark etmelerini sağlayacak görsel, belgesel, film vb. materyallerden yararlanılır.

Öğrencilerin yaşayan dünya dinlerinden Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinlerine odaklanması (E3.2) istenir. Bu dinlerin kutsal metinleri, dinin ibadet ve ritüellerinin aktarıldığı eserler temel bilgi kaynakları olarak belirlenir. Bu dinlerin tarihçelerine değinilir. Dünyanın hangi bölgelerinde yaygın olduğu, tanrı tasavvurları, inanç esasları, kutsal metinleri, ritüelleri, kutsal mekânları, mabetleri, din adamları, sembolleri konularında öğrencilerin yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi bulmaları istenir. Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında bilgiler verilerek konu edilen din ile ilgili genel bir çerçeve çizilir. Öğrencilerin edindiği bilgileri söz konusu dinin temel kaynaklarından elde edilen bilgileri öğretmen rehberliğinde doğrulaması sağlanır. Böylece öğrencilerin doğruya ulaşma konusundaki kararlılığından (E3.4) hareketle edindikleri bilgileri sorgulamaları istenir.

Öğrencilere bu dinlerle ilgili resim, sunu, belgesel vb. materyaller gösterilerek öğrencilerin dinler hakkındaki bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır. Öğrencilerden inceledikleri bu materyaller hakkında düşüncelerini ifade ettikleri bir kompozisyon yazmaları veya dinler hakkında buldukları görsellerden bir pano, afiş veya sunu çalışması yapmaları (OB4) istenerek bilgilerini kaydetmeleri sağlanır.

FARKLILAŞTIRMA
Zenginleştirme
Öğrenciler; Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm hakkında panel düzenleyebilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.7.5.1. Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında bilgi
toplayabilme
a) Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinlerini araştırır.
b) Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında bilgiler bulur.
c) Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında edindiği bilgileri doğrular.
ç) Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında edindiği bilgileri kaydeder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Yahudilik Hristiyanlık Hinduizm Budizm

Anahtar Kavramlar Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, Yahudilik

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr