Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf 5. Ünite: Kültürümüzdeki Dini Motifler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması kültürdür. Ünitede dinin kültüre etkisi ele alınmaktadır. Öğrencilerin gelenek, edebiyat ve musikide dinin etkilerini özetlemeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

5. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZDEKİ DİNÎ MOTİFLER

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.6.5.1
Öğrencilerin merak duygusunu (E1.1) harekete geçirmek için “Kültürü oluşturan kavramlar nelerdir?” sorusu yöneltilir ve onlardan öz güvenli (E1.5) olarak cevap vermesi beklenir. Örf, âdet, musiki ve edebiyat kavramları açıklanır, örnekler verilir. Öğrencilerin sosyal çevrelerinden, kaynak kitaplardan ya da dijital kaynaklardan yararlanarak kültürün dine etkisini araştırmaları ve çeşitli örnekler bulmaları istenir. Dinin etkilediği unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkiler belirlenerek çözümlemeler yapılır. Dinî bayramlar, önemli gün ve geceler, yardımlaşma gelenekleri, edebiyat ve musiki gibi konularda örnekler verilir. Öğrencilerin bu örnekleri alanlarına göre sınıflandırması beklenir. Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne yer verilir. Öğrencilerden konuyla ilgili örnekler içerisinde dinî ögeler tespit edilerek din ve kültür etkileşimi vurgulanır. Kültürel unsurların toplumda çeşitli değerlerin pekiştirilmesine katkıda bulunduğuna değinilir. Öğrencilerin kültürel unsurlar içerisindeki dinî ögeleri inceleyerek toplumun kültürel mirasına değer vermenin önemini anlamaları ve bu mirasın korunması hususunda duyarlılık kazanmaları amaçlanır. Kültürü sürdürme amacıyla çeşitli etkinliklere katılmanın önemi vurgulanarak kültür okuryazarlığının kazandırılması (OB5) hedeflenir. Toplumumuzda yaygın olan dinî içeriğe sahip geleneklerden mevlit, isim koyma, kız isteme, sünnet, taziye, asker uğurlama örnekleri verilerek din ve kültür etkileşimi vurgulanır. Mukabele okuma, tekne orucu, diş kirası, mahya asma, Hırkayışerif ziyaretleri gibi ramazan geleneklerinin yanı sıra muharrem ayı ve aşure günü gibi oruçla ilgili diğer uygulamalara yer verilir. Sadaka taşı, zimem defteri ve vakıf faaliyetlerinden bahsedilerek dayanışmanın ve fedakârlık göstermenin önemi vurgulanır. Bu sayede öğrencilere yardımseverlik (D20.4) davranışının kazandırılması hedeflenir. Öğrenciler topluma karşı görevlerini yerine getirmek amacı ile sorumluluk (D16.2) davranışına sahip olur. Dinin geleneğimizdeki izlerinin aktarımında sosyal bilgiler dersinden yararlanılır.

Öğrencilerin dinin edebiyat üzerindeki etkisini fark etmesi amacıyla Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi kişilerin eserlerinden onların seviyesine uygun çeşitli örnekler verilir (OB9). Sınıf ortamında öğrencilerin dikkatlerini toplamak ve meraklarını (E1.1) uyandırmak amacıyla dijital platformlardan çeşitli dinî musiki parçaları dinletilir. Ezan, kamet, ilahi, salavat gibi musiki türlerinden bahsedilir. Bu türlerin işlediği ortak dinî temalar üzerinde durulur. Bu türler vasıtasıyla çeşitli duyguların ifade edildiği fark edilir. Öğrencilerin eserleri deneyimlemesi esnasında hissettiği duyguları fark etmesine (SDB1.1) yönelik çalışmalar yapması sağlanır. Dinin edebiyatımızdaki izlerinin aktarımında Türkçe dersinden, musikimizdeki izlerinin aktarımında ise müzik dersinden yararlanılır. Dinî musiki ve edebiyat örneklerinin incelenmesi öğrencilere duyusal derinliği anlama (D7.1) kabiliyeti kazandırır. Sanatsal zevklerin hayatın bir parçası hâline getirilmesi (D7.3) hedeflenir. Böylece öğrencilerde estetik (D7.1) değerinin geliştirilmesine katkıda bulunulur. Öğrenciler; yaratıcılığı (E3.3) güçlendirmek amacıyla farklı türlerde edebî yazılar üretme, geleneğimizi yansıtan çeşitli drama etkinlikleri yapma ve dijital ortamlardan faydalanarak çeşitli dinî musiki örnekleri paylaşma konularında teşvik edilir. Öğrenciler bütün bu örneklerin ışığında dinin kültürümüze etkisini ve bu kültürü korumanın önemini kendi cümleleri ile ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.6.5.1. Geleneğimizde, edebiyatımızda ve musikimizde dinin izlerini özetleyebilme
a) Geleneğimizde, edebiyatımızda ve musikimizde dinin izleriyle ilgili çözümleme yapar.
b) Din ve kültür ilişkisini gelenek, edebiyat ve musiki örneklerinden hareketle sınıflan¬
dırır.
c) Dinin geleneğimiz, edebiyatımız ve musikimize etkisini yorumlar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Geleneğimizde Dinin İzleri Edebiyatımızda Dinin İzleri Musikimizde Dinin İzleri

Anahtar Kavramlar ezan, ilahi, kültür, mahya, mevlit, salavat

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr