Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf 3. Ünite: Ahlaki Davranışlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması din ve hayattır. Ünitede ahlaki davranışlar ele alınmaktadır. Öğrencilerin; doğru sözlü olmayı kendi hayatlarına yansıtmaları, merhametli olmanın bireysel ve toplumsal faydalarını yorumlamaları, sorumluluk alma davranışını sentezlemeleri, vatanı sevmenin önemi hakkında çıkarım yapmaları amaçlanmaktadır. Kunut dualarını ve bu duaların anlamlarını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

3. ÜNİTE: AHLAKİ DAVRANIŞLAR

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.6.3.1
Öğrencilere doğru sözlü olmanın gerekliliği hakkında sorular sorulur. Verilen cevaplar listelenir. Doğru sözlü olmayı kendi hayatına yansıtabilmeleri için dürüstlük (D6.2) ve dostluk (D4.3) değerleri ele alınır. Davranışlar üzerinden bu değerler arasındaki ilişki açıklanır. Bu değerlerin İslam dinindeki yeri ve önemi ayet ve hadisler ışığında açıklanır. Bu konu hakkında öğrencilerin kendi görüşlerini ifade etmelerine fırsat verilir. Öğrencilerin doğru sözlü olmanın önemini kendisinden ve çevresinden hareketle gözden geçirmesi sağlanır. Öğrencilerden doğru sözlü olmanın bireysel ve toplumsal açıdan önemine dair çıkarımda bulunmak üzere grup çalışması yürütmeleri istenir. Her bir grubun ulaştığı sonuçlar, diğer gruplar tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ulaşılan sonuçlar öğretmen tarafından bir araya getirilir ve öğrenciler tarafından kaydedilir. Doğru sözlü olmanın insanlar arasındaki iletişim ve etkileşime katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılarak öğrencilerin bu konudaki duygu, düşünce ve davranışlarını değerlendirmeleri beklenir (SDB1.3). Hz. Şuayb kıssası üzerinden öğrencilerin doğruluk ve dürüstlük değerlerini (D6.2) kavraması sağlanır. Kıssada yer alan hadiseler, ahlaki davranışlar kapsamında değerlendirilerek öğrencilere dürüstlük değeri kazandırılır.

DKAB.6.3.2
Öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) merhametli olmanın önemini anlatan dijital içerikler izletilir. Merhametli olmanın birey ve topluma yansımaları hakkında sorular sorularak öğrencilere beyin fırtınası yaptırılır. Vicdanlı ve şefkatli olmanın, insanı, doğayı ve hayvanları sevmenin merhametle bağlantısı vurgulanır (D9.3). Böylece merhamet ve sevgi (D15.1) arasında ilişki kurulur. Allah’ın (cc) adil, merhametli ve affedici olması ile Hz. Muhammed’in (sav) merhametli ve affedici oluşuna ayet ve hadislerden örnekler verilir. Öğrencilerden merhametli olmanın bireysel ve toplumsal boyutlarını fark edebilecekleri bir örnek olay bulmaları, özgün bir yaklaşımla (E3.11) bunu incelemeleri ve sınıfta sunmaları istenir. Öğrencilerden merhametli olmayı kendi yaşantılarında uyguladıklarına dair örnekler vermeleri istenir. Öğrencilerin merhametli olmanın önemini kendi cümleleriyle yeniden ifade edebildikleri bir afiş çalışması yapmaları sağlanır.

DKAB.6.3.3
Sorumluluk alma (D16.3) konusunda öğrencilere hak, özgürlük ve sorumluluklarının neler olduğu sorularak onlardan bir beyin fırtınası yapmaları istenir. Böylece öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkına varmaları (E2.2) hedeflenir (OB6). Verilen cevaplar öğretmen tarafından tahtaya yazılarak sahip olunan sorumlulukların neler olduğu belirlenir. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorumluluklar arasında ilişki kurması sağlanır. Sınıfta gruplar oluşturularak her grubun bireysel ve toplumsal sorumluluklar hakkında bilgi toplamaları ve sorumluluklarını listelemeleri istenir (OB1). Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorumluluklarını fark etmeleri sağlanır. Öğrenciler sorumlulukla ilgili bir hikâye yazar veya, afiş, poster, pano vs. hazırlar.

DKAB.6.3.4
Vatanını sevmenin (D19.1) önemi hakkında öğrencilerin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımız olduğunu fark etmeleri sağlanır (OB1). Vatan sevgisiyle ilişkili vatan, millet, bayrak, şehitlik ve gazilik kavramları listelenir. Bu kavramlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında da özel olarak örneklendirilir ve vurgulanır. İlgili kavramların millî birlik ve beraberliğe katkısı karşılaştırılır. Konuyla ilgili olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne değinilir. Edindiği bilgilerden hareketle öğrencilerin vatan sevgisinin önemi hakkında önermeler sunmaları ve bunları değerlendirmeleri sağlanır. Vatanın bağımsızlığını korumak, vatanı geliştirmek ve güzelleştirmek için neler yapılabileceği bağlamında duygularını fark etmeleri sağlanır (SDB1.1). Bu amaçla savunma sanayinde yerli firmaların millî imkanlarla geliştirdiği ürün ve projelerin araştırlmasını içeren etkinlik yaptırılabilir.

DKAB.6.3.5
Öğrencilere “Kunut duaları hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Kunut kelimesinin anlamı açıklanarak Kunut dualarının içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Kunut dualarını dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) duaların doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu duaları kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Duaların anlamı incelenir. Duaların anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak dualar değerlendirilebilir. Öğrencilerin duaların anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Kunut dualarının anlamlarını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARIVE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.6.3.1. Doğru sözlü olmayı kendi hayatına yansıtabilme
a) Doğru sözlü olmanın önemini kendisinden ve çevresinden hareketle gözden geçirir.
b) Doğru sözlü olmanın bireysel ve toplumsal açıdan önemine dair çıkarımda bulunur.
c) Doğru sözlü olmanın önemiyle ilgili ulaştığı çıkarımları değerlendirir.

DKAB.6.3.2. Merhametli olmayı yorumlayabilme
a) Merhametli olmanın bireysel ve toplumsal boyutlarını inceler.
b) Merhametli olmayı kendi hayatı için anlamlı hâle getirir.
c) Merhametli olmanın önemini kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.

DKAB.6.3.3. Sorumluluk alma davranışını sentezleyebilme
a) Bireysel ve toplumsal sorumlulukları belirler.
b) Bireysel ve toplumsal sorumluluklar arasında ilişki kurar.
c) Sorumluluk almakla ilgili özgün bir bütün oluşturur.

DKAB.6.3.4. Vatanını sevmenin önemi hakkında çıkarım yapabilme
a) Vatanını sevmenin önemi hakkında mevcut bilgisi dâhilinde varsayımda bulunur.
b) Vatan sevgisiyle ilişkili kavramları listeler.
c) Vatan sevgisiyle ilişkili kavramları birbirleriyle ilişkisi açısından karşılaştırır.
ç) Vatan sevgisinin önemi hakkında önermeler sunar.
d) Vatan sevgisinin önemi hakkında önermelerle ilgili değerlendirmede bulunur.

DKAB.6.3.5. Kunut dualarını ve bu duaların anlamlarını okuyarak yorumlayabilme
a) Kunut dualarını ve bu duaların anlamlarını okur.
b) Kunut dualarının anlamlarını kendi hayatı için anlamlı hâle getirir.
c) Kunut dualarının anlamlarını değiştirmeyecek şekilde özetler.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr