Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf 1. Ünite: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitenin teması inançtır. Ünitede İslam’ın temel esaslarından peygamber ve ilahi kitap inancı konusu ele alınmaktadır. Öğrencilerin; peygamberlerin görevleri ve özellikleri hakkında bilgi toplamaları, peygamberlerin insanlara örnek olması ve vahyin gönderiliş amacı konularını yapılandırmaları, ilahi kitaplar ve bu kitapların indirildiği peygamberler hakkındaki bilgileri çözümlemeleri amaçlanmaktadır. Felak suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

1. ÜNİTE: PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.6.1.1
Öğrencilerin bilme ve anlama ihtiyacına yönelik keşfetme arzusu harekete geçirilerek peygamber ve ilahi kitap inancıyla ilgili sorular sormaları sağlanır (E3.8). Konuyla ilişkili sorular tahtaya yazılır ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân tanınır. Peygamber, vahiy, tebliğ, nübüvvet, risalet kavramları ele alınır. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlere örnekler vermesi, peygamberlerin görevlerini ve özelliklerini belirlemesi sağlanır. Peygamberlerin insanlar için bir kılavuz olduğu açıklanarak peygamberliğin insanlık için bir gereklilik olduğuna vurgu yapılır. Öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak mucize konusuna kısaca yer verilir. Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin konu ile ilgili kaynaklardan elde ettiği bilgileri ayet ve hadislerden yararlanarak doğrulamaları ve defterlerine yazmaları sağlanır.

DKAB.6.1.2
Öğrencilere, vahiy yoluyla insanlara iletilen mesajlarla ilgili merak uyandıracak sorular sorulur (E1.1). Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi, insanlara örnek olması ve vahyin gönderiliş amacı arasında nedensel ilişkiler kurulur. Öğrencilerin bunları kendi hayatına aktararak mantıksal bir bütün oluşturması ve bir yol göstericiye duyulan ihtiyacı fark etmesi sağlanır (SDB1.1). Bunun için öğretmen rehberliğinde etkinlikler yapılabilir.

DKAB.6.1.3
Öğrencilere ilahi kitapların önemi ve değeri açıklanır. Onların manevi değerlere saygılı (D14.3) olmaları sağlanır. İlahi kitapların Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim olduğu belirlenir. Bu kitapların gönderildiği peygamberler hakkında bilgi verilir. Kur’an-ı Kerim’in son ilahi kitap, Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber olduğu anlatılır. Bu sayede öğrencilerin sistematik olarak (E3.7) ilahi kitaplar arasında kronolojik ilişki kurması sağlanır.

DKAB.6.1.4
Öğrencilere “Felak suresi hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Felak kelimesinin anlamı açıklanarak Felak suresinin içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Felak suresi hakkında bilgi verilirken surenin Mekki-Medeni ayrımı, ayet sayısı ve Kur’an-ı Kerim’deki sıralaması gibi konulara değinilmez. Felak suresini dinlemek üzere Di¬yanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) surenin doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu sureyi kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Surenin anlamı incelenir. Surenin anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak sure değerlendirilebilir. Öğrencilerin surenin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Felak suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.6.1.1. Peygamberlerin insanlara rehber olarak gönderilmesi hakkında bilgi toplayabilme
a) Peygamber inancı konusunu araştırır.
b) Peygamber inancıyla ilgili bilgileri bulur.
c) Peygamber inancıyla ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) Peygamber inancıyla ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.

DKAB.6.1.2. Vahiylerin insanlara ilettiği mesajları yapılandırabilme
a) Vahyin gönderiliş amacıyla ilgili nedensel ilişkiler ortaya koyar.
b) Vahyin gönderiliş amacıyla ilgili nedensel ilişkilere dayalı unsurlardan hareketle uyumlu bir bakış açısı geliştirir.

DKAB.6.1.3. İlahi kitaplarla ilgili bilgileri çözümleyebilme
a) Temel İslam kaynaklarından hareketle ilahi kitapların Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim olduğunu öğretmen rehberliğinde açıklar.
b) İlahi kitaplar arasındaki kronolojik ilişkiyi belirler.

DKAB.6.1.4. Felak suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Felak suresini ve bu surenin anlamını okur.
b) Felak suresinin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirir.
c) Felak suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr