Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf 4. Ünite: Ahlaki Değerlerimiz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitede adalet, sabır ve yardımseverlik değerleri ve bu değerlerin davranışlara yansımaları ele alınmaktadır. Öğrencilerin; adaletli davranmayı sorgulamaları, sabrın önemini yapılandırmaları, gözlemlerinden yola çıkarak yardımseverliğin insan ilişkilerindeki rolünü ve önemini tahmin etmeleri amaçlanmaktadır. Fatiha suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

4. ÜNİTE: AHLAKİ DEĞERLERİMİZ

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.4.4.1
Ahlak kavramı ele alınarak öğrencilere ayet ve hadisler çerçevesinde kısaca bilgi verilir. Öğrencilerin, adalet kavramını kendi ifadeleriyle tanımlamaları sağlanır. Adalet kavramı tanımlanır. Kavramın ölçülü ve dengeli olmak (D1.3) anlamlarını da içerdiğine değinilir. Ayet ve hadislerden yararlanarak öğrencilere adaletle ilgili bilgi verilir. Adalet ile ilgili örnekler verilerek öğrenmeler pekiştirilir. Öğrencilerin adaletle ilgili merak ettiği soruları (E3.8) not etmeleri istenir. Soracakları soruları belirledikten sonra küçük kağıtlara yazarak bir kutuya atmaları istenir. Sorular kutuda toplanır ve öğrencilere sırayla seçtirilir. Öğrencilerin seçtikleri soruları cevaplaması beklenir. Verilen cevapların doğruluğu, öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrencilere dönütler verilir. Öğrencilerden, İslam’ın adalete verdiği önem hakkında bilgi toplamaları sağlanır. Toplanan bilgilerin doğruluğu öğretmen rehberliğinde değerlendirilir ve bu bilgiler üzerinden öğrencilerin çıkarım yapmaları sağlanır.

DKAB.4.4.2
Sabır kavramı tanımlanarak konu hakkında bilgi verilir. Sabrın duygu, düşünce ve davranışlarda kontrollü olmak anlamına geldiği öğrencilere fark ettirilir (D12.2). Sabırlı insanın özellikleri belirlenir. Müminlerin sabırlı olduğuna vurgu yapılır. Öğrencilerin insan ilişkilerinde sabrın önemini fark edebilmeleri için günlük hayattan örnekler verilerek kendi bilgi ve davranışlarına eleştirel bakmaları (E3.10) sağlanır. Böylece sabırlı olmanın önemini içeren nedensel ilişkiler ortaya konulur. Öğrencilere günlük hayatlarıyla özdeşleştirmeleri için aile ve arkadaşlık ilişkileri üzerinden sabırlı olmaya dair örnekler verilir. Karşılaştıkları zorluklar karşısında olumlu bakış açısına sahip olmaları (D12.1) gerektiği vurgulanır. Hz. Muhammed’in (sav) sabırlı oluşuna dair örnekler verilir. Sabır değeri hakkında verilen bilgiler doğrultusunda, bu değerin önemiyle ilgili ortaya konulan ilişkilerden hareketle uyumlu bir bakış açısı geliştirmesi sağlanır.

DKAB.4.4.3
Yardımseverlik tanımlanır. Öğrencilere yardımseverlikle ilgili ön bilgileri ve deneyimleri sorulur. Kendi hayatlarından verdikleri örneklerden hareketle öğrencilerin deneyimleri yardımseverlik kavramı ile ilişkilendirilir. Yardımsever insanın özellikleri ayetlerle açıklanır. Hz. Muhammed’in (sav) hayatından yardımseverliğe dair örnekler verilir. Cömert ve iyiliksever olmanın öneminden bahsedilir (D20.1, D20.3). Yardımlaşma örnekleri verilerek öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri sağlanır. Ensar ve muhacir kardeşliğine değinilir. Öğrencilerin bu bilgilerden hareketle yardımseverliğin önemine ilişkin çıkarım yapmaları beklenir. Yardımsever olmanın insan ilişkilerindeki rolüne ve önemine dair sonuç çıkarmaları sağlanır. Konuyla ilgili olarak Kızılay Haftası’na değinilir.

DKAB.4.4.4
Öğrencilere “Fatiha suresi hakkında neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Fatiha kelimesinin anlamı açıklanarak Fatiha suresinin içerdiği mesajlar ve nerelerde okunduğu hakkında bilgi verilir. Fatiha suresi hakkında bilgi verilirken surenin Mekki-Medeni ayrımı, ayet sayısı ve Kur’an-ı Kerim’deki sıralaması gibi konulara değinilmez. Fatiha suresini dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) surenin doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu sureyi kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Surenin anlamı incelenir. Surenin anlamından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak sure değerlendirilebilir. Öğrencilerin surenin anlamını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Fatiha suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

DKAB.4.4.1. Adaletli davranmayı sorgulayabilme
a) Adaleti kendi ifadeleri ile tanımlar.
b) Adaletle ilgili sorular sorar.
c) İslam’ın adalete verdiği önem hakkında bilgi toplar.
ç) İslam’ın adalete verdiği önem hakkında topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.
d) İslam’ın adalete verdiği önem hakkında toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.

DKAB.4.4.2. Sabır değerinin önemini yapılandırabilme
a) İnsan ilişkilerini inceleyerek sabır değerinin önemini içeren nedensel ilişkiler ortaya
koyar.
b) Sabır değerinin önemi hakkında ortaya koyduğu ilişkilerden hareketle uyumlu bir ba¬kış açısı geliştirir.

DKAB.4.4.3. Yardımseverliğin insan ilişkilerindeki rolünü ve önemini gözleme dayalı tahmin edebilme
a) Yardımseverliğe ilişkin ön gözlem ve deneyimini ilişkilendirir.
b) Yardımseverliğin önemine ilişkin çıkarım yapar.
c) Yardımseverliğin insan ilişkilerindeki rolü ve önemine ilişkin sonuç çıkarır.

DKAB.4.4.4. Fatiha suresini ve bu surenin anlamını okuyarak yorumlayabilme
a) Fatiha suresini ve bu surenin anlamını okur.
b) Fatiha suresinin anlamını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Fatiha suresinin anlamını değiştirmeyecek şekilde özetler.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr