Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf 3. Ünite: Peygamberlerin Sevgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bu ünitede peygamberlerin çocuklarla ve toplumla ilişkisi, çevreyi ve çalışmayı sevmesi konuları ele alınmaktadır. Öğrencilerin; peygamberlerin çocuk sevgisi hakkında örnekler üzerinden bilgi toplamaları, peygamberlerin toplumlarına olan sevgisini dua örneklerinden yola çıkarak yapılandırmaları, çevreye karşı duyarlılıklarıyla doğa ve hayvan sevgisi arasında ilişki kurmaları, peygamberlerin mesleklerinden yola çıkarak çalışmayı sevdiklerine dair çıkarım yapmaları amaçlanmaktadır. Salli ve Barik dualarını ve bu duaların anlamlarını okuyarak yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

3. ÜNİTE: PEYGAMBERLERİN SEVGİSİ

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

DKAB.4.3.1
Peygamber kavramı açıklanır. Öğrencilerden, günümüzde yaşasaydı Hz. Muhammed’in (sav) bir dede olarak torunları ile neler yapabileceği üzerinde düşünmeleri ve fikirlerini paylaşmaları istenir. Verilen cevaplardan hareketle peygamberlerin çocuklara şefkat ve anlayışla yaklaştıklarına dair çıkarımda bulunulur. Hz. Ali, Hz. Enes, Hz. Zeyd gibi çocuk sahabilerin Hz. Muhammed’le (sav) ilgili anlatılarına yer verilerek onun çocuklara gösterdiği özveri ve ilgi ele alınır (D15.4). Hz. Muhammed’in (sav) kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapmadığına dikkat çekilir (D1.1). Hz. Muhammed’in (sav) çocuklarla ilgili hadisleri belirlenir. Kur’an-ı Kerim’deki baba-oğul peygamberlerle ilgili ayetlere de dikkat çekilerek bu ayet ve hadisler ışığında öğrencilerin, peygamberlerin çocuk sevgisi hakkında bilgi toplamaları sağlanır. Öğrencilerin elde ettikleri bilgiler öğretmen tarafından değerlendirilir ve doğrulanır. Öğrencilerin bu bilgileri afiş, broşür, pano, duvar gazetesi gibi yollarla kaydetmesi sağlanır.

DKAB.4.3.2
Peygamberlerin toplumlarına olan sevgisi, aileleri ile ilişkilerinden yola çıkılarak ele alınır. Her peygamberin bir ailesi olduğuna ve bir toplum içinde yaşadığına dikkat çekilir. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail ile olan sevgi dolu ilişkisine Saffat suresi 100 ve 101. ayetler bağlamında değinilir, Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya’nın aile bağlarına (D2.1) vurgu yapılır. Peygamberlerin hayatları incelenerek topluma karşı davranışları ve rehber olmaları arasında ilişki kurulur. Peygamberlerin toplumlarına verdikleri değer (D5.1), Tevbe suresi 128. ayetten hareketle ele alınır. Peygamberlerin toplumları için yaptıkları dua örneklerinden yola çıkılarak gönderildikleri toplumlara sevgi ve merhametle (D9.2) yaklaştıklarına dair bir bakış açısı geliştirir.

DKAB.4.3.3
Öğrenciden çevresini gözlemlemesi istenir. Yaşadığımız çevrenin ve bu çevre içerisindeki canlıların Allah (cc) tarafından yaratıldığına dikkat çekilir. Doğanın ve hayvanların korunmasının önemi ile ilgili Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) uygun bir video izletilebilir. Böylece öğrencilerin fen bilimleri dersinden öğrendikleriyle konu ilişkilendirilebilir. Öğrencilere, onların diğer canlılara karşı davranışlarına dair kendilerini değerlendirmelerine yönelik sorular sorulabilir (SDB1.3). Konuyla ilgili bir öz değerlendirme formu hazırlanabilir. Peygamberlerin hayvanlara verdiği değer (D5.2) ve gösterdiği şefkatle (D9.3) ilgili örnek davranışları belirlenir. Çevre temizliği konusundaki uyarılarına değinilir (D18.3). Peygamberlerin bu davranışlarıyla doğa ve hayvan sevgileri arasında ilişki kurulur. Hz. Muhammed’in (sav) konuyla ilgili hadislerine yer verilir. İlgili hadisler yorumlanarak peygamberlerin çevre ve hayvan sevgisi hakkında çıkarım yapılır.

DKAB.4.3.4
Öğrencilere hangi mesleklere ilgi duydukları sorulur. Her insanın geçinmek için bir işle meşgul olduğuna dikkat çekilir ve öğrencilerden peygamberlerin geçimlerini nasıl sağlamış olabilecekleriyle ilgili akıl yürütmeleri istenir. Verilen cevaplardan hareketle peygamberlerin çalışmayı sevdikleri farkettirilir. Öğrenciler, peygamberlerin mesleklerinin neler olabileceği hakkında merak ettikleri soruları sormaları (E3.8) için teşvik edilir. Bazı peygamberlerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler listelenir. Peygamberlerin meslekleri karşılaştırılarak her birinin yeteneklerine göre bir uzmanlık alanının olduğu fark ettirilir. Peygamberlerin çalışmaya ve üretmeye istekli olduklarına (D3.1) dair önermeler sunulur. Peygamberlerin yaşantılarından hareketle emek vererek kazanç elde etmenin önemini değerlendirir. Bunun için ilke çıkarma etkinliği yapılabilir.

DKAB.4.3.5
Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) salavat dinletilerek öğrencilerin dikkati çekilir. Hz. Muhammed’in (sav) ismini duyan veya söyleyen her Müslümanın onu dua ve selamla anarak ona olan sevgisini ve bağlılığını dile getirdiği belirtilir. Onun için yapılan bu dualara salavat duaları denildiği, Salli ve Barik dualarının da bu özel dualardan olduğu ifade edilir. Bu duaların nerelerde okunduğuna dair bilgi verilir. Hz. Peygamber’in ailesine “Ehlibeyt” adı verildiğine değinilerek bu dualarda onun ailesinden bahsedildiğine dikkat çekilir. Salli ve Barik dualarını dinlemek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı genel ağ adresleri belirlenir. Öğrencilerin bu adresleri kullanmaları sağlanarak (OB2) duaların doğru telaffuzunu öğrenmeleri için dinleme etkinliği yapılır. Öğrencilerin bu duaları kendine güvenerek (E1.5) okuması için sesli okuma etkinliği yapılabilir. Duaların anlamları incelenir. Duaların anlamlarından çıkarılacak mesajlarla ilgili etkinlikler yapılarak dualar değerlendirilebilir. Öğrencilerin, duaların anlamlarını kendi hayatı için anlamlı hâle getirmesi sağlanır. Öğrencilerin Salli ve Barik dualarının anlamlarını değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle yeniden ifade etmeleri için yazma etkinliği yapılabilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
DKAB.4.3.1. Peygamberlerin çocuk sevgisiyle ilgili bilgi toplayabilme
a) Peygamberlerin çocuk sevgisi konusunu araştırır.
b) Peygamberlerin çocuk sevgisi hakkında bilgi toplar.
c) Peygamberlerin çocuk sevgisi hakkında ulaştığı bilgileri doğrular.
ç) Peygamberlerin çocuk sevgisi hakkındaki bilgileri kaydeder.

DKAB.4.3.2. Peygamberlerin toplumlarına olan sevgisini yapılandırabilme
a) Peygamberlerin hayatlarını inceleyerek topluma karşı davranışları ve rehber olmaları
arasında ilişki kurar.
b) Peygamberlerin toplumları için ettikleri dua örneklerinden yola çıkarak toplumlarına
sevgiyle yaklaştıklarından hareketle uyumlu bir bakış açısı geliştirir.

DKAB.4.3.3. Peygamberlerin çevre sevgisine ilişkin tümdengelime dayalı akıl yürütebilme
a) Peygamberlerin çevreye yaklaşımlarını inceler.
b) Peygamberlerin davranışlarıyla çevre sevgileri arasında ilişki kurar.
c) Peygamberlerin çevre sevgisi hakkında çıkarım yapar.

DKAB.4.3.4. Peygamberlerin çalışmayı sevdiğine dair çıkarım yapabilme
a) Peygamberlerin çalışmayı sevdiğini farkeder.
b) Peygamberlerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları işleri listeler.
c) Peygamberlerin mesleklerini karşılaştırır.
ç) Peygamberlerin çalışmaya ve üretmeye istekli olduklarına dair önerme sunar.
d) Peygamberlerin yaşantılarından hareketle emek vererek kazanç elde etmenin öne¬
mini değerlendirir.

DKAB.4.3.5. Salli ve Barik dualarını ve bu duaların anlamlarını okuyarak yorumlayabilme
a) Salli ve Barik dualarını ve bu duaların anlamlarını okur.
b) Salli ve Barik dualarının anlamlarını kendi hayatı için anlamlı bir hâle getirir.
c) Salli ve Barik dualarının anlamlarını değiştirmeyecek şekilde özetler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Peygamberler Çocukları Sever
Peygamberler Toplumlarını Sever Peygamberler Çevreyi Sever Peygamberler Çalışmayı Sever Bir Dua Öğreniyorum: Salli ve Barik Duaları

Anahtar Kavramlar peygamber, salavat

Zenginleştirme Hz. Muhammed’in (sav) çocuklara karşı davranışları incelenerek öğrencilerden, çocuk haklarına dair ilkeler çıkarması istenebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr