Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 6. Öğrenme Alanı: Teknoloji ve Sosyal Bilimler

Sosyal bilgiler dersi bu öğrenme alanında öğrencilere teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemi ile buluşlar ve teknolojik ürünlerin toplum hayatına etkilerine ilişkin becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler
5. Sınıf Sosyal Bilgiler

 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. ÖĞRENME ALANI: TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLİMLER

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

SB.5.6.1
Verilen yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden; teknolojik gelişmelerin kültür, ekonomi, eğitim, sağlık, iletişim ve ulaşım açısından toplum hayatına etkileri incelenir (OB1, OB4). Bu
süreçte dijital kaynaklara da başvurulabilir (OB2). Tartışma yöntemi aracılığıyla öğrenciler-
den inceledikleri kaynaklardan yola çıkarak teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini gerekçeleriyle ortaya koymaları istenir (SDB3.3).

Tartışma sürecinde ortaya çıkan farklı görüşler ve tutarsızlıklar öğrenciler tarafından tespit edilip tahtaya listelenir.

Tespit edilen farklı görüş ve tutarsızlıklara ilişkin sınıf değerlendirmesi yapılarak kabul edilen veya kabul edilmeyen görüşler gerekçeleriyle kişisel haklara saygı ve özgürlük çerçevesinde (D11.3) yazılı ya da sözlü olarak öğrenciler tarafından ifade edilir (E3.3, E3.4, E3.5, SDB3.3). Sürecin değerlendirilmesi amacıyla kısa veya uzun cevaplı maddeler içeren çalışma yaprakları kullanılabilir.

SB.5.6.2
Öğrencilere teknolojik ürünlerin (bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, bulaşık maki-
nesi, ampul vb.) kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz örnekler içeren videolar, haberler
veya diyaloglar sunulur. Verilen örnekler üzerinden öğrencilerden teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına ilişkin çıkarımda bulunmaları istenir (OB1, OB4, OB2, D8.1). Bu kapsamda
kişisel bilgilerin gizliliğini korumanın önemi vurgulanır (D8.2).

Teknolojik ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar sorularak öğrenciler-
den gelen cevaplar tahtaya yazılır (SDB2.1). Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımı (D17.1,
D17.3) konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik videolar, kamu spotları veya proje örnekleri incelenir. Öğrenciler gruplara ayrılarak çalışma yaprağı yardımıyla bir teknolojik ürün belirler. Öğrencilerden bu ürünün hatalı kullanım örneklerini, bu durumun yol açtığı olumsuzlukları ve ürünün bilinçli kullanımında (D17.1, D17.3) dikkat edilmesi gereken hususları belirlemeleri istenir.

Teknolojik ürünün bilinçli kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak
için tasarlayabilecekleri bir ürünü (kısa film, kamu spotu, afiş, karikatür, hikâye, şiir, şarkı dialog, kullanım kılavuzu) belirlemeleri istenir. Gruplar tarafından geliştiren ürün fikirleri sınıfta sınıfta sunulur. Ürün fikirleri ile ilgili öğretmen ve öğrenci dönütleri alınır. Geri bildirimler doğrultusunda son şekli verilen ürün fikirleri, performans görevi kapsamında estetik unsurlarla zenginleştirilmiş ürünlere (kısa film, kamu spotu, afiş, karikatür, hikâye, şiir, şarkı, diyalog, kullanım kılavuzu) dönüştürülür (E3.11).

Öğrencilerin teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına ilişkin hazırladıkları ürünler sınıfta sunulur veya okul koridorundaki panolarda sergilenir. Öğrenci ürünleri bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ
SB.5.6.1.Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini tartışabilme
a) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri hakkında gerekçeler sunar.
b) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri üzerindeki tartışmalarda tutarsızlıkları tespit eder.
c) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerine yönelik görüşleri çürütür veya kabul eder.”

SB.5.6.2. Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin ürün oluşturabilme
a) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kanıtlara dayalı çıkarımda bulunur.
b) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kendi çıkarımlarına dayalı ürün oluşturur.
c) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin oluşturulan ürünleri paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ
Teknolojik
Ürünlerin Bilinçli Kullanımı
Teknolojik Gelişmelerin Toplum Hayatına Etkileri

Anahtar Kavramlar dijital ayak izi, genel ağ, e-ticaret, tasarruf, teknoloji

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr