6. Sınıf Türkçe: Cümlede Anlam

6.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Cümlede Anlam” ünitesi, cümlelerin anlamlarını çeşitli yönleriyle ele alan bir ünitedir. Bu ünitede, cümlelerin anlamları aşağıdaki başlıklar altında incelenir:

 • Özne: Cümleyi oluşturan ve fiilin ya da yüklemin bildirdiği işi, oluşu ya da durumu yapan veya yapana ait olan varlık ya da kavramdır.
 • Yüklem: Cümleyi oluşturan ve öznenin yapmış olduğu işi, oluşu ya da durumu bildiren söz ya da sözcük grubudur.
 • Öge: Cümlede anlam ifade eden her unsura öge denir. Ögelerin temel ögeleri özne ve yüklemdir.
 • Yüklemin Türleri: Yüklem, bildirdiği iş, oluş ya da duruma göre farklı şekillerde oluşabilir.
  • Fiil Yüklem: Cümlede işi, oluşu ya da durumu anlatan kelimedir.
  • İsim Yüklem: Cümlede işi, oluşu ya da durumu isim soylu kelimelerle bildiren yüklemdir.
  • Edat Yüklem: Cümlede işi, oluşu ya da durumu edatlar aracılığıyla bildiren yüklemdir.
 • Cümlenin Yapısı: Cümleler, yapılarına göre basit, birleşik ve sıralı cümleler olarak sınıflandırılır.
  • Basit Cümle: Tek bir yükleme sahip olan cümledir.
  • Birleşik Cümle: Birden fazla yüklemi olan cümledir.
  • Sıralı Cümle: Birden fazla yüklemi olan ve yüklemler arasında virgül ile ayrılan cümledir.
 • Cümlenin Anlam Özellikleri: Cümleler, anlam özelliklerine göre de çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.
  • Öznel Cümle: Kişisel görüş ve düşüncelerin ifade edildiği cümlelerdir.
  • Nesnel Cümle: Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelerdir.
  • Abartma Cümleleri: Gerçekte olduğundan daha fazla veya daha az anlatımı içeren cümlelerdir.
  • Örnekleme Cümleleri: Bir durumu, bir düşünceyi açıklamak için örnek verilen cümlelerdir.
  • Sebep-Sonuç Cümleleri: Bir olayın veya durumun nedenini veya sonucunu bildiren cümlelerdir.
  • Amaç-Sonuç Cümleleri: Bir olayın veya durumun amacını bildiren cümlelerdir.
  • Koşul-Sonuç Cümleleri: Bir olayın veya durumun gerçekleşmesi için gerekli olan şartı bildiren cümlelerdir.
  • Duygu Cümleleri: Bir duygu veya düşünceyi anlatan cümlelerdir.

6.sınıf Türkçe dersinde işlenen “Cümlede Anlam” ünitesi, öğrencilerin cümleleri anlam özelliklerine göre ayırt etmelerini ve cümleleri doğru kurabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Bu ünitede işlenen konular, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

İşte “Cümlede Anlam” ünitesi kapsamında işlenebilecek bazı etkinlikler:

 • Cümlelerin özne, yüklem ve ögelerini belirleyerek tablolar hazırlama
 • Cümlelerin yapısını belirleyerek sınıflandırmalar yapma
 • Cümlelerin anlam özelliklerini belirleyerek yorumlar yapma
 • Cümleler yazarak farklı anlam özellikleri oluşturma

Bu etkinlikler, öğrencilerin cümleleri daha iyi anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.