5. Sınıf Matematik 3.Tema: Geometrik Şekiller

5. Sınıf Matematik dersinin bu temasında öğrencilerin temel geometrik çizimleri yapabilmeleri, açıları ölçme ve çokgenin özelliklerini incelemede matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilmeleri, düzlemde kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı takip ediniz.

5. Sınıf Matematik Üniteleri
5. Sınıf Matematik Üniteleri

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

3.Tema: Geometrik Şekiller

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
a) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikme çiziminde gerekli olan araç ve teknolojileri tanır.
b) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeyi oluşturmak için gerekli olan araç ve teknolojileri belirler.
c) Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeyi oluşturmak için araç ve teknolojileri kullanır.

MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme
a) Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini gözden geçirir.
b) Temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapar.
c) Temel geometrik çizimlere dayalı ulaştığı çıkarımların geometrik şekillerin inşasındaki rolünü değerlendirir.

MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme
a) Açı ölçmek için gerekli araç ve teknolojiyi tanır.
b) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi belirler.
c) Açı ölçmek için uygun araç ve teknolojiyi kullanır.

MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme
a) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair varsayımlarda bulunur.
b) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açıları belirleyerek listeler.
c) Belirlediği açıları varsayımlarıyla karşılaştırır.
ç) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açılara dair önerme sunar.
d) Sunduğu önermelerin, doğruların oluşturduğu açıların incelenmesine yönelik katkısına dair gerekçe sunar.

MAT.5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme
a) Düzlemde en az üç doğrunun -son doğru ilk doğruyla kesişecek biçimde- ardışık kesişerek oluşturdukları durumları inceler.
b) Düzlemde en az üç doğrunun – son doğru ilk doğruyla kesişecek biçimde – ardışık kesişimleri ile çeşitli çokgenler oluşturur.
c) Çokgenlerin düzlemde en az üç doğrunun -son doğru ilk doğruyla kesişecek biçimde- ardışık kesişimleri ile meydana geldiğini ifade eder.
MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme
a) Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri gözden geçirir.
b) Çokgenlerin kenar sayıları, kenar uzunlukları ve açıları üzerinden isimlendirilmesine dair çıkarım yapar.
c) Çokgenlerin isimlerinin kenar sayısı ve açı özellikleriyle ilgili sağladığı bilgilere ilişkin değerlendirmede bulunur.

MAT.5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlere yönelik muhakeme yapabilme
a) İki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilebilecek üçgenlere yönelik varsayımlarda bulunur.

b) Örnek çizimler üzerinden, kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilebilen üçgenleri belirler.
c) Belirlediği üçgenlerin özelliklerini varsayımları ile karşılaştırır.
ç) Varsayımlarını, inşa ettiği üçgenler ile karşılaştırarak doğrulayabileceği önermeler şeklinde ifade eder.
d) Sunduğu önermelerin katkısını değerlendirir.
e) Çemberin özelliklerini kullanarak önermelerini doğrulamaya yönelik matematiksel gerekçeler sunar.
f) Çemberin özelliklerinin benzer inşa süreçlerindeki rolünü değerlendirir.

Anahtar Kelimeler
Temel Geometrik Çizimler ve İnşalar, Açı Ölçme, Çokgenler ve Çember

Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

MAT.5.3.1
Öğrencilerle birlikte öncelikle nokta ve nokta temsiline yönelik çalışmalar ve açıklamalar yapılır. Öğrencilerin, kâğıt üzerinde verilmiş iki nokta arasında aynı hizada işaretlenen tüm noktaların meydana getireceği şekli (doğru parçasını) sorgulamaları sağlanır. Söz konusu şeklin oluşturulması için hangi aracın kullanılabileceğini tartışmalarına olanak verilir. Bu esnada matematik yazılımındaki uygun araç da incelenebilir (OB2). Öğrencilerin bu araçlardan ölçüsüz cetveli (çizgeç) seçerek (matematik yazılımında “doğru parçası” aracını tanıma (OB2)) kullanmaları beklenir. Ortaya çıkan şekil doğru parçası olarak tanıtılır. Öğrencilerden doğru parçasının uç noktalarından başlayarak aynı hizada noktalar işaretlemeye devam ettiklerinde, işaretlenen noktaların meydana getireceği şekilleri sorgulamaları sağlanır. İşaretlenmekte olan noktaların bir sınıra ulaşıp ulaşmayacağı tartışılır. Ölçüsüz cetvel kullanımıyla (matematik yazılımında “ışın” ve “doğru” araçlarını tanıma (OB2)) ortaya çıkan şekiller ışın ve doğru olarak tanıtılır. Öğrencilerin matematik yazılımı yardımıyla doğrunun uç noktalara sahip olmadığını ve ışında başlangıç noktası haricinde bir uç noktanın bulunmadığını gözlemlemeleri sağlanabilir. Daha sonra öğrencilerin ölçüsüz cetvel yardımıyla bir noktadan iki farklı noktaya ışınlar çizmeleri sağlanır ve meydana gelen şekil açı olarak tanıtılır. Açının bir ışının dönme miktarı olarak tanımı da ele alınır. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların, cetvelle uzaklık ölçümü yapılarak işaretlenmesi istenir. Öğrencilerin işaretlenebilecek noktaların tümünün meydana getirdiği şekli sorgulamaları sağlanır. Ardından söz konusu şekli oluşturmak için pergel (matematik yazılımında “iz bırakma” özelliğini ve “çember” aracını tanıma (OB2)) kullanılabileceğini fark etmeleri beklenir. Öğrencilerin pergel yardımıyla çemberi çizmeleri sağlanır. Öğrencilerden çemberin tanımına yönelik “bir noktaya eşit uzaklıktaki tüm noktaların oluşturduğu şekil” biçiminde açıklamalar beklenir. Öğrencilerin bir doğruya dışındaki noktadan çeşitli doğru parçaları çizmeleri sağlanır. Ardından öğrencilerin noktadan doğruya çizilebilecek en kısa doğru parçasının özelliğini

sorgulamaları istenir. Öğrencilerin söz konusu doğru parçasının çizilebilmesi için hangi aracın kullanılabileceğini tartışmaları sağlanarak gönye (matematik yazılımında “dik doğru” aracını tanıma (OB2)) yardımıyla istenen çizimi yapmaları beklenir. Bu süreçte dikme tanımı yapılır. Öğretmen tarafından tüm süreç boyunca öğrencilerin bağımsız olarak hareket etmesine dikkat edilerek onların araç ve teknolojileri bireysel olarak kullanmaları desteklenebilir (E1.2). Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikme çiziminde gerekli olan araç ve teknolojileri tanıma, belirleme ve kullanmaya yönelik çalışma kâğıdı hazırlanabilir. Görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilerek çember, doğru, doğru parçası ve çokgenlerden oluşan özgün ve estetik tasarım çalışmaları (logo, kitap kapağı, halı veya kilim deseni tasarımı, çini gibi) performans görevi olarak verilebilir ve pano hazırlanarak estetik değerini kazanmaları desteklenebilir (D7.1). Hazırlanan panonun değerlendirilmesinde öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında yargıda bulunabilecekleri (SDB1.3) öz değerlendirme formu ile arkadaşlarının çalışmaları hakkında görüşlerini belirtebilecekleri (SDB2.2) akran değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilerin doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikmeye dair deneyimlerini gözden geçirmeleri sağlanır. Bu süreçte öğrencilerden temel çizimleri yaparken ölçüsüz cetvel, gönye ve pergeli nasıl kullandıklarına ilişkin açıklama yapmaları istenir. Açıklamalar doğrultusunda temel geometrik şekillerin oluşturulmasına dair çıkarımda (iki noktadan bir doğru geçmesi, bir doğruya dışındaki noktadan yalnız bir dikme çizilebilmesi gibi) bulunmaları beklenir. Doğru, doğru parçası, ışın, açı ve dik açının sembolle gösterimlerine yer verilir (MAB3). Çemberin elemanları (merkez, çap, yarıçap) tanıtılır. Ayrıca daire de tanıtılarak öğrencilerin çemberle ilişki kurmasına fırsat verilir. Pergel açıklığı değiştirilmeden çizilen (matematik yazılımında bu işleme karşılık gelen çember aracını tanıma (OB2)) çemberlerin yarıçap uzunluklarının karşılaştırılması sağlanır. Pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla bir ışının başlangıç noktasından itibaren yan yana eşit uzunlukta doğru parçaları kesme ve bir açının kollarından eşit uzunlukta doğru parçaları kesme işlemini kapsayan inşa çalışmalarına yer verilir.

Öğrencilerin gönye yardımıyla bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaları belirlemeleri istenerek aynı doğrultudaki tüm noktaların bir doğru oluşturduğunu ifade etmelerine fırsat verilir. Süreçte matematik yazılımındaki uzaklık ölçme ve nokta sürükleme işlemlerinden yararlanmaları sağlanabilir (OB2). Oluşan doğruların ilk doğruyla ve birbiriyle ilişkisini tartışmaları beklenir. Günlük yaşamdan örneklerle (örneğin tren rayları) ilişki kurmalarına fırsat verilir. Paralel doğrular tanıtılır. Bu çizim işlemlerinin yapıldığı yüzey düzlem olarak adlandırılır. Doğru, doğru parçası, ışın, açı ve dik açının temsil edilmesinde sembollerin kullanımına ve temel geometrik çizimlere dair yaptıkları çıkarımların inşa çalışmalarındaki rolüne yönelik kısa cevaplı sorular sorulabilir.

Öğrencilerin açıölçeri (matematik yazılımında açı ölçme aracını tanıma (OB2)) incelemeleri ve içerdiği açı ölçme birimini yorumlamaları beklenir. Açının bir ışının dönme miktarına dayalı tanımı hatırlatılarak bir tam dönmenin meydana getirdiği açı “tam açı”, tam açının yarısı da “doğru açı” olarak tanıtılır ve öğrencilerin inceledikleri açı ölçme biriminin tam açının 360 eş diliminden biri olduğunu açıklamaları sağlanır. Standart açı ölçme birimlerinden derece tanıtılır. Öğrencilerin açıların ölçüsünü derece cinsinden belirlemek için uygun araç ve teknolojiyi seçmeleri ve açıları ölçmeleri sağlanır.

MAT.5.3.3
etmeleri beklenir. Ölçüleri eşit olan açılar eş açılar olarak tanıtılır. Ayrıca öğrencilerin ölçme yaparak verilen bir açıya eş bir açı oluşturmaları (matematik yazılımında belirli ölçülerde açı oluşturmaya ilişkin aracı tanıma (OB2)) ve günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli nesneler üzerinde açı ölçme işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanır. Öğrencilerin açıölçer kullanarak yürüttükleri uygulamalar öğretmen tarafından kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

MAT.5.3.4
Öğrencilerin düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açıların özelliklerine dair varsayımlarda bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin açıölçer (veya matematik yazılımındaki açı ölçme aracı (OB2)) yardımıyla ölçme yaparak doğruların oluşturduğu açıları çeşitlerine ve aralarındaki ilişkilere (örneğin “eş olanlar”, “ölçüleri toplamı 180° olanlar” gibi) göre tablo temsili üzerinde (MAB3) listelemeleri istenir. Doğruların oluşturduğu açılara yönelik varsayımlarını, ölçme sonuçlarıyla karşılaştırmaları beklenir. Öğrencilerin karşılaştırmalar sonucu doğruladıkları varsayımlara yönelik önermeler (örneğin “İki doğrunun kesişiminde iki dar ve iki geniş açı veya dört dik açı meydana geliyor.”, “İki doğrunun kesişiminde ölçüleri toplamı 180° olan açılar oluşuyor.”, “İki doğru, açı oluşturmayabiliyor.”, “İki doğrunun kesişiminde eş açılar meydana geliyor.”, “Üç doğrunun aynı noktada kesiştiği durumda iki geniş ve dört dar açı oluşabiliyor, iki dik ve dört dar açı oluşabiliyor, 6 dar açı oluşabiliyor.” gibi) sunmaları sağlanır. Süreçte öğrencilerin açı oluşturmayan doğruların paralel olduğunu ifade etmeleri beklenir. Sundukları önermelerin, üçten fazla doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açıların incelenmesine yönelik katkısını değerlendirmeleri sağlanır. Düzlemde yalnız bir ortak noktası bulunan doğrular “kesişen doğrular” olarak tanıtılır. İki doğruyu farklı birer noktada kesen üçüncü bir doğru bu iki doğrunun “keseni” olarak ifade edilir. Dik açı oluşturacak biçimde kesişen doğrular “dik doğrular”, ortak noktası bulunmayan ve dolayısıyla açı oluşturmayan doğrular “paralel doğrular”, tüm noktaları ortak olan doğrular ise “çakışık doğrular” olarak tanıtılır. Ayrıca ters, komşu, tümler, bütünler, komşu tümler ve komşu bütünler açıların tanımları yapılır. Öğrencilerin doğruların durumlarına bağlı olarak oluşan açılarda ters, komşu, tümler, bütünler, komşu tümler, komşu bütünler açıları belirlemelerine ve ters açıların ölçülerinin eşit olduğunu ifade etmelerine fırsat verilir. İki veya üç doğrunun birbirine göre farklı durumları içerisinde oluşabilecek açıların özelliklerine dair çıkarımların değerlendirilmesinde zihin haritası kullanılabilir. Öğrencilerin dik açının ölçüsünü referans alarak ölçtükleri açılara yönelik sınıflandırmalarının ve iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuyla oluşabilecek açıların özelliklerine dair dair çıkarımlarının değerlendirilmesinde açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı kullanılabilir.

MAT.5.3.5
Öğrencilerin cetvel (veya matematik yazılımındaki doğru aracı (OB2)) yardımıyla düzlemde en az üç doğrunun -ilk doğrunun son doğruyla kesişmesi koşuluyla- ardışık kesişimi ile oluşabilecek şekilleri çizmeleri istenir. Oluşan kapalı şekilleri incelemeleri sağlanır. Süreçte üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgenin oluştuğunu açıklamaları beklenir. Çokgen tanıtılır. Dış bükey çokgenlere odaklanılır. Öğrencilerin farklı sayıda doğru kullanarak çeşitli çokgenler oluşturmalarına fırsat verilir.

Öğrencilerin kullanılan doğru sayısına bağlı olarak çokgenlerde elde edilebilecek kenar sa-
yılarına yönelik değerlendirme yapmaları beklenir. Belirli kenar sayısına sahip bir çokgenin
aynı sayıdaki doğrunun -ilk doğrunun son doğruyla kesişmesi koşuluyla- ardışık kesişimi
ile meydana geldiğini ifade etmelerine fırsat verilir. En az üç doğrunun -ilk doğrunun son
doğruyla kesişmesi koşuluyla- ardışık kesişimleri sonucunda oluşan çokgenlere yönelik
çıkarımların değerlendirilmesi için gözlem formu oluşturulabilir.

MAT.5.3.6
Öğrencilerin doğruların kesişimlerinden meydana gelen çokgenlere ait deneyimlerini,
çokgenlerin elemanlarına dair çıkarım yapmak üzere gözden geçirmeleri beklenir. Buna
ek olarak çokgenlerde açıların iç açı ve dış açı olarak sınıflandırdığı çalışmalara yer veri-
lir. Öğrencilerin kenar sayısına, kenar uzunluklarına ve iç açılarının ölçülerine bağlı olarak
çokgenlerin isimlendirilmesine dair çıkarımda bulunmaları sağlanır. Çokgenlerde iç açı
ölçüleri toplamına değinilmez. Öğrencilerin kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit
olduğunda düzgün çokgenler oluştuğunu açıklamaları sağlanır. Çokgenlere ilişkin isimlendirmelerin çokgenlerin kenar sayıları ve açı özellikleriyle ilgili sağladığı bilgileri değerlendirebilmeleri beklenir. Atatürk’ün “Geometri” kitabında çokgenlerin isimlendirilme-
sine yönelik örnekler incelenerek öğrencilerin kültürel mirasa değer vermesi sağlanır ve
duyarlılık değerini kazanmaları desteklenir (D5.3). Düzgün çokgenlerin oluşturulmasında
yaratıcılığı ve estetik estetik değerini kazanmasını (simetri gibi) destekleyen kâğıt katlama
gibi özgün çalışmalar yapılır (D7.1). Ayrıca çokgenlerde ardışık olmayan köşeleri birleştiren
doğru parçalarının öğrenciler tarafından çizildiği ve köşegenlerin belirlendiği çalışmalar
yapılır. Süreçte çokgenlerin köşegen sayılarına değinilmez. Çokgenlerde köşegen sayısına değinilmez. Öğrencilerin çokgenler içerisinde özel olarak üçgenlerde açıları incelemeleri ve dar, dik ve geniş açı olma durumlarını ele alarak üçgenleri sınıflandırmaları beklenir.
Bir üçgenin iki dik veya iki geniş açıya sahip olup olamayacağını inceleyerek tartışmaları sağlanır. Bu süreçte ayrıca açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitleri arasında ilişki
kurabilmeleri için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Örnek olarak, ikizkenar üçgenin ve
eşkenar üçgenin dik veya geniş açıya sahip olup olamayacağını inceleyerek tartışmalarına fırsat verilebilir. Öğrencilerin inceleme yaparken ikizkenar üçgende eşit uzunluktaki
kenarları gören iç açıların ölçülerinin eşit olduğunu ve verilen eşkenar üçgenlerin tüm iç
açılarının ölçülerinin 60° olduğunu fark etmeleri sağlanır. Performans görevi olarak öğrencilerden çokgenler ve temel özellikleri üzerine yaptıkları çıkarımların değerlendirilmesine yönelik zihin haritası hazırlamaları istenebilir. Hazırlanan zihin haritası, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Zihin haritalarının incelenmesi sonucunda çokgenlerin isimlendirilmesi, kenar ve köşe sayıları, açıları, düzgün çokgenler, kenarlarına göre üçgen çeşitleri gibi bağlamlarda öğrencilerin yaşadıkları kavram yanılgıları ortaya çıkarılarak öğretmen tarafından gerekli dönütler verilebilir. Öğretmenin yönlendirmesiyle öğrencilerin akran değerlendirme formu kullanarak birbirlerinin zihin haritalarına geri bildirimler vermeleri (SDB2.3) ve yanılgılarını fark etmeleri sağlanabilir. Bu süreçte öğretmen tarafından yanılgıların giderilmesine yönelik tartışmalara ve açıklamalara olanak verilebilir (SDB2.2).

MAT.5.3.7
Öğrencilerin kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edebilecekleri üçgenlerin özelliklerine dair varsayımlarda bulunmaları beklenir. Öğrencilerin yaratıcı düşünme yollarının teşvik edilmesi için günlük yaşamda kesişen çemberleri içeren
logo ve süsleme örneklerini (örneğin yaşam çiçeği) dikkate almaları ve farklı logoların veya
süslemelerin yer aldığı estetik tasarımlar üzerine düşünmeleri sağlanarak estetik değerini
kazanmaları desteklenir (D7.1, E3.3, OB4). Ölçüsüz cetvel ve pergel yardımıyla (matematik
yazılımında doğru ve çember araçlarından yararlanma (OB2)) kesişen iki çemberin merkezlerini ve kesişim noktalarından birini birleştirerek inşa ettikleri üçgenleri belirlemeleri
ve listelemeleri istenir. Bu süreçte örnek olarak öğrencilerin matematik yazılımında çemberlerin özelliklerini manipüle ederek üçgenlerin değişimini dinamik olarak incelemeleri
sağlanabilir (OB2, OB4).

Öğrencilerin kesişen çemberler aracılığıyla inşa ettikleri üçgenlerin özelliklerini önceki bilgileri aracılığıyla fark etmeleri sağlanır (SDB1.1). Varsayımlarını, oluşturdukları üçgenlerin özellikleriyle karşılaştırmaları beklenir. Çeşitkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen inşa edilebilmesi için çizilen çemberlerin hangi şartları sağlaması gerektiğine yönelik önermeler sunmaları sağlanır. Öğrencilerin -herhangi bir ölçme aracı kullanmaksızın- yalnızca çemberin özelliklerini kullanarak çeşitkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen oluşturabileceklerini fark etmeleri beklenir. Bu yöntemin, üçgenlerin özelliklerinin çeşitli üçgen temsilleri üzerinde incelenmesine (örneğin oluşturulan eşkenar üçgen temsilleri üzerinde eşkenar üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin incelenmesine) sunacağı katkıları ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin inşa edilen üçgenlerin neden çeşitkenar, ikizkenar veya eşkenar üçgen olduğuna dair gerekçeleri, farklı örnekler üzerinden tartışabilmeleri beklenir. Bu bağlamda Öklid’in “Elemanlar” kitabı tanıtılarak öğrencilerin Öklid’in birinci önermesini incelemeleri sağlanabilir. Öğrencilerin iki veya daha fazla sayıda çember aracılığıyla farklı çokgenlerin inşa edilebileceği sonucuna ulaşmaları sağlanır. İnşa edilen üçgenlere yönelik çıkarımların değerlendirilmesi için kontrol listesi oluşturulabilir.

Tema sonunda işlenen temel geometrik kavramların Türkçeleştirilmesine ilişkin Atatürk’ün “Geometri” kitabı kılavuz alınarak grup çalışması ile bir araştırma yapılması istene-
bilir. Yapılan çalışma için dijital sunum hazırlanması performans görevi olarak verilebilir.
Performans görevinin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Hazırlanan sunumlara ilişkin, öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını öz ve akran
değerlendirme formları ile değerlendirmeleri istenebilir (SDB1.2, SDB2.3).
Öğrencilerin temaya yönelik öğrenme günlüğü yazmaları sağlanabilir. Bu şekilde öğrencilerin hem görev bilincine sahip olmasına hem de temayla ilgili kavram yanılgıları, ilgi
ve ihtiyaçları ortaya çıkarılarak kendi öğrenme süreçlerine yönelik farkındalık (SDB1.1)
kazanmalarına fırsat verilebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı: https://meb.gov.tr